Privacy

Privacyverklaring.

 

Onderstaand privacy verklaring is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle transacties en overeenkomsten die u met Anbizz Consultancy heeft.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Anbizz Consultancy verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wet (AVG) om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten die Anbizz Consultancy aanbiedt.

Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de contractant toestemming tot de verwerking van de bedrijfsgegevens door Anbizz Consultancy. Deze gegevens omvatten bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats, alsmede overige (persoons)gegevens die bij of naar aanleiding van deze overeenkomst zijn verstrekt. Anbizz Consultancy zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en) uit hoofde van die overeenkomst ofwel de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Anbizz Consultancy zal de gegevens in haar administratie verwerken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de betreffende dienstverlening. Anbizz Consultancy zal de gegevens mede mogen verwerken met het oog op vergroting van het klantenbestand van Anbizz Consultancy waaronder tevens wordt verstaan het aanbieden aan de contractant van andere diensten tenzij de contractant daartegen uitdrukkelijk bezwaren heeft geuit.
Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent  u  een  (potentiële)  klant  van  ons,  dan  gebruiken  wij  uw  gegevens om  u  een  offerte  te  kunnen  toesturen,  te  kunnen  bepalen  aan  welke specificaties  of  wensen  een  bepaalde  zaak  of  dienst  dient  te  voldoen, zaken  te  kunnen  leveren  of werkzaamheden  voor  u  te  kunnen verrichten,  te  kunnen  factureren  en  met  u  vlot  en  efficiënt  te  kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent  u  een  (potentiële)  leverancier  of  andere  opdrachtnemer  dan  zijn uw  persoonsgegevens  eveneens  noodzakelijk  voor  de  sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten  weten  aan  welke  specificaties  of  wensen  een  bepaalde  zaak  of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen  of  een  bestelling  bij  u  te  kunnen  plaatsen,  uw  facturen  te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel  mogelijk  dat  wij  aan  de  hiervoor  genoemde  werkzaamheden  geen uitvoering kunnen geven.

 

Cookies

Bij het bezoeken van de website van Anbizz Consultancy worden cookies aangemaakt die uitsluitend te maken hebben met de werking en het gebruikersgemak van de website:

  • om u op een betere en persoonlijkere manier te kunnen informeren over onze diensten en producten
  • om het gebruik van de website te analyseren
  • om de website te verbeteren
  • om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van onze marketingactiviteiten

 

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst  persoonlijk  per  e-mail  op  de  hoogte  te  brengen  van  onze bestaande  en  nieuwe  producten  en  diensten  en  u  hier  eventueel  een aanbieding  voor  te  doen. Iedere  keer  dat  wij  u  een  reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Anbizz Consultancy neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Anbizz Consultancy heeft de volgende maatregelen genomen:

  • Servers, desktops, laptops, tablets en telefoons voorzien van deugdelijke wachtwoorden die frequent gewijzigd worden.
  • Beveiligde USB sticks en Draagbare harde schijven.
  • Beveiligde data
  • Encryptie toegepast op data en telefonie.
  • Afgesloten werkplekken.
  • Strikte geheimhouding voor alle informatie die binnen Anbizz Consultancy wordt verwerkt.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk 24 maanden na ons laatste contact verwijderen.  Ook  indien wij een offerte van u  hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn  geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk 24 maanden na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw  persoonsgegevens  bewaren  voor  de  duur  van  zeven  jaar  na  het einde  van  het  boekjaar  waarin  de  overeenkomst  met  u  volledig  is uitgevoerd.  De  periode  van  zeven  jaar  komt  overeen  met  de  periode waarbinnen  wij  verplicht  zijn  onze  administratie te bewaren  voor  de Belastingdienst.  Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Uw rechten

U kunt bij Anbizz Consultancy verzoeken om rectificatie en aanvulling, bezwaar, beperking van verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, inzage, correctie, dataportabiliteit of vergetelheid van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. U kunt ook  een  klacht  indienen  bij  de  Autoriteit Persoonsgegevens.
Uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen.

 

Wijziging privacy statement en cookie beleid

Anbizz Consultancy behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar privacy statement en cookie beleid te wijzigen bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van Anbizz Consultancy. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.